ഡാറ്റകള്‍ റിമോട്ടായി ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാം

Laptop theft - Compuhow	</div><!-- .entry-content -->
	
		
                    <!--</article><!-- #post-## -->
</div>
					</div>
										<div style=

റൂട്ട് ചെയ്ത ഫോണിനെ അണ്‍റൂട്ട് ചെയ്യാം