ഇമെയില്‍ മെസേജായി ലഭിക്കാന്‍…

ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉള്ള മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍

നോക്കിയ ലൂമിയ 800

മൊബൈലില്‍ ടോറന്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍….

ഇന്ന് 3ജിയും, WiFi യും സാധാരണമായിക്ക

നോക്കിയ ഫോണ്‍ മോഡത്തിന് സ്പീഡ് കൂട്ടാം

നോക്കിയ ഫോണുപയോഗിച്ച് കംപ്യൂട്ട

സ്വന്തം റിങ്ങ് ടോണ്‍ ഉണ്ടാക്കൂ

എം.പി ത്രി കട്ടര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ന

മൊബൈലില്‍ മലയാളം വായിക്കാന്‍

ഇന്നു മിക്ക മൊബൈലുകളിലും ഇന്റര്‍