ടെക്സ്റ്റ് എം.പി ത്രിയാക്കാം


Yakitome എന്ന സൈറ്റില്‍ പോയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എം.പി ത്രി ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നല്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന എം.പി ത്രി ഫോര്‍മാറ്റ് സൗണ്ട് റിങ്ങ് ടോണായോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കോ ഉപയോഗിക്കാം. Visit Site

Comments

comments