ക്രോമില്‍ സ്മൂത്ത് സ്‌ക്രോള്‍


ക്രോമില്‍ സ്‌ക്രോളിങ്ങ് സ്മൂത്തായി ലഭിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്‌സ്റ്റന്‍ഷനാണ് Smoothscroll.
ഇതിലെ സെററിങ്ങ്‌സ് നിങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുത്തി സ്‌ക്രോളിങ്ങ് സ്വഭാവം മാറ്റാം.

Download

Comments

comments