Salman Khan and Sonam Kapoor launch P N G Jewellers logo Parampara Achai Ki


Salman Khan, Sonam Kapoor and Saurabh Gadgil, Chairman, P N Gadgil Jewellers Pvt Ltd at the launch of P N Gadgil Jewellers logo Parampara Achai Ki in Mumbai