ഫോട്ടോഫോക്‌സ്


ഇതൊരു ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ആഡ്ഓണാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡ്രാഗ്, ഡ്രോപ്പ് ഫോട്ടോ ടൈറ്റില്‍സ് എന്നിവ ഇതിലൂടെ നല്കാം. അതുപോലെ ആല്‍ബങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോട്ടോഫോക്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ബ്രൗസിങ്ങിനി തടസമില്ലാതെ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. Download

Comments

comments