ഫ്രീ വിര്‍ച്വല്‍ സി.ഡി-ഡി,വി.ഡി ബര്‍ണര്‍


Total Mounter സി.ഡി. ഡി.വി.ഡി ബര്‍ണര്‍ ഒരു വിര്‍ച്വല്‍ ബര്‍ണറാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച്  ഡാറ്റകള്‍ ഡയറക്ടായി ഇമേജ് ഫയലായി ബേണ്‍ ചെയ്യാനാവും.
http://www.kernsafe.com/download.aspx

Comments

comments