Dharmavarapu subramanyam in Prema Geema Jantha Nai