സ്റ്റാര്‍ വാര്‍സ് മൂവി കമാന്‍ഡ് പ്രോംപ്റ്റില്‍


Start > റണ്‍ എടുത്ത് telnet towel.blinkenlights.nl എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
ഇനി സിനിമ കണ്ടോളൂ..

Comments

comments