സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ പാസ്‌വേഡ് നല്കി സൂക്ഷിക്കാം.


സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ പാസ്‌വേഡ് നല്കി സൂക്ഷിക്കാം.

താഴെ കാണുന്ന മാറ്റര്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് നോട്ട് പാഡില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

cls@ECHO OFFtitle Folder Locker
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%==type your password here goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End


type your password എന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ പാസ് വേഡ് നല്കുക

ഇനി ആ മാറ്റര്‍ .bat എന്ന എക്‌സ്റ്റന്‍ഷനോടെ സേവ് ചെയ്യുക. ഉദാ. locker.bat
ഇനി സേവ് ചെയ്ത ഫയല്‍ തുറക്കുക.

ഫോള്‍ഡര്‍ ലോക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് yes എന്ന് കൊടുത്ത് എന്റര്‍ അടിക്കുക.

പുതിയ ഒരു ഫോള്‍ഡര്‍ ഉണ്ടായി വരും.

അത് തുറന്ന് ഫയലുകള്‍ അതിലേക്ക് മാറ്റുക. .bat ഫയല്‍ തുറക്കുക.ലോക്ക് ചെയ്യണോ എന്നിടത്ത് yes അടിക്കുക.
ഫോള്‍ഡര്‍ തുറക്കാനും .bat ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാസ് വേഡ് നല്കുക.

Comments

comments