വിന്‍ഡോസ് 7 ല്‍ ഫോള്‍ഡര്‍ ഒപ്ഷന്‍ മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ.


Start >Control panel>Appearence and personalization സെലക്ട് ചെയ്യുക > Folder options >view tab ല്‍ Hide extentions for known file types അണ്‍ചെക്ക് ചെയ്യുക.
Apply ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Comments

comments