വിന്‍ഡോസ് 7 ല്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഗോണ്‍..


Start > run എടുക്കുക. netplwiz എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിക്കുക
Users must enter a user name and password to use this computer എന്നിടത്ത് ചെക്ക് ബോക്‌സ് അണ്‍ ചെക്ക് ചെയ്യുക.
Apply ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്‌സ് വരും. അതില്‍ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണോ ഓട്ടോ ലോഗോണ്‍ എനേബിള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്റര്‍ ചെയ്യുക.
Ok നല്കുക.

Comments

comments