വിന്‍ഡോസ് 7 റണ്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍ Part 2


റണ്‍കമാന്‍ഡുകള്‍ എന്നാല്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടബിള്‍ വേഡുകള്‍ എന്ന് പറയാം. ഇവയുപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ തുറക്കാം. ഇവ കംപ്യൂട്ടര്‍ സ്ഥിരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വേഗത്തില്‍ അതാത് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ തുറക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. സ്റ്റാര്‍ട്ട മെനുവില്‍ Run എടുത്ത് കമാന്‍ഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിക്കുക.
കമാന്‍ഡുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഇംഗ്ലീഷില്‍ തന്നെയാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

Program Name* *Run Command*
Event Viewer eventvwr.msc
Fax Cover Page Editor fxscover
File Signature Verification sigverif
Font Viewer fontview^4
Game Controllers joy.cpl^2
Getting Started gettingstarted
IExpress Wizard iexpress
Infrared irprops.cpl^2
Install or Uninstall Display Languages lusrmgr
Internet Explorer iexplore^1
Internet Options inetcpl.cpl^2
iSCSI Initiator Configuration Tool iscsicpl
iSCSI Initiator Properties iscsicpl
Language Pack Installer lpksetup
Local Group Policy Editor gpedit.msc
Local Security Policy secpol.msc
Local Users and Groups lusrmgr.msc
Location Activity locationnotifications
Magnifier magnify
Malicious Software Removal Tool mrt
Manage Your File Encryption Certificates rekeywiz
Math Input Panel mip^1
Microsoft Management Console mmc
Microsoft Support Diagnostic Tool msdt
Mouse main.cpl^2
NAP Client Configuration napclcfg.msc
Narrator narrator
Network Connections ncpa.cpl^2
New Scan Wizard wiaacmgr
Notepad notepad
ODBC Data Source Administrator odbcad32
ODBC Driver Configuration odbcconf
On-Screen Keyboard osk
Paint mspaint
Pen and Touch tabletpc.cpl^2
People Near Me collab.cpl^2
Performance Monitor perfmon.msc
Performance Options systempropertiesperformance
Phone and Modem telephon.cpl^2
Phone Dialer dialer
Power Options powercfg.cpl^2
Presentation Settings presentationsettings
Print Management printmanagement.msc
Printer Migration printbrmui
Printer User Interface printui
Private Character Editor eudcedit
Problem Steps Recorder psr
Programs and Features appwiz.cpl^2
Protected Content Migration dpapimig
Region and Language intl.cpl^2
Registry Editor regedit
Registry Editor regedt32^5
Remote Access Phonebook rasphone
Remote Desktop Connection mstsc
Resource Monitor resmon
Resource Monitor perfmon /res
Resultant Set of Policy rsop.msc
SAM Lock Tool syskey
Screen Resolution desk.cpl^2
Securing the Windows Account Database syskey
Services services.msc
Set Program Access and Computer Defaults computerdefaults
Share Creation Wizard shrpubw
Shared Folders fsmgmt.msc
Snipping Tool snippingtool
Sound mmsys.cpl^2
Sound Recorder soundrecorder
SQL Server Client Network Utility cliconfg
Sticky Notes stikynot
Stored User Names and Passwords credwiz
Sync Center mobsync
System Configuration msconfig
System Configuration Editor sysedit
System Information msinfo32
System Properties sysdm.cpl^2
System Properties (Advanced Tab) systempropertiesadvanced
System Properties (Computer Name Tab) systempropertiescomputername
System Properties (Hardware Tab) systempropertieshardware
System Properties (Remote Tab) systempropertiesremote
System Properties (System Protection Tab) systempropertiesprotection
System Restore rstrui
Tablet PC Input Panel tabtip^1
Task Manager taskmgr
Task Scheduler taskschd.msc
Trusted Platform Module (TPM) Management tpm.msc
User Account Control Settings useraccountcontrolsettings
Utility Manager utilman
Version Reporter Applet winver
Volume Mixer sndvol
Windows Activation Client slui
Windows Anytime Upgrade Results windowsanytimeupgraderesults
Windows CardSpace infocardcpl.cpl^2
Windows Disc Image Burning Tool isoburn
Windows DVD Maker dvdmaker^1
Windows Easy Transfer migwiz^1
Windows Explorer explorer
Windows Fax and Scan wfs
Windows Features optionalfeatures
Windows Firewall firewall.cpl^2
Windows Firewall with Advanced Security wf.msc
Windows Journal journal^1
Windows Media Player dvdplay^3
Windows Media Player wmplayer^1
Windows Memory Diagnostic Scheduler mdsched
Windows Mobility Center mblctr
Windows Picture Acquisition Wizard wiaacmgr
Windows PowerShell powershell^1
Windows PowerShell ISE powershell_ise^1
Windows Remote Assistance msra
Windows Repair Disc recdisc
Windows Script Host wscript
Windows Update wuapp
Windows Update Standalone Installer wusa
WMI Management wmimgmt.msc
WordPad write
XPS Viewer xpsrchvw

Comments

comments