വിന്‍ഡോസ് ഷോര്‍ട്ട് കട്ടുകള്‍


നിങ്ങള്‍ കംപ്യൂട്ടറില്‍ ഒരു തുടക്കക്കാരനാണെങ്കില്‍ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ, നിത്യവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന കുറെ ഷോര്‍ട്ട് കട്ടുകള്‍ ഇതാ.

• Alt + PrintScreen = Take a picture of your active window
• Alt + tab = Cycle between open applications
• Ctrl + Alt + Del = Open task manager to end task or restart
• Ctrl + tab = Cycle between open tabs in your browser
• Ctrl + Click = Select multiple non-contiguous files, folders, text entries
• Ctrl + C = Copy files
• Ctrl + X = Cut files
• Ctrl + V = Paste files
• Ctrl + A = Select All
• Ctrl + Z = Undo last action
• Ctrl + F = Find / Search
• Ctrl + Esc = Open the Start Menu
• Ctrl + Home = Go to the beginning of a document
• Ctrl + End = Go to the end of a document
• Ctrl + F6 = Cycle between open Office documents
• Ctrl + P = Send almost anything to the printer
• F5 = Refresh your screen / refresh web page
• PrintScreen = Take a picture of your window
• Windows Key + L = Fast user switching logon screen
• Windows Key + U = Utility Manager (Narrator, Magnifier, on-screen keyboard.)
• Windows Key + R = Run command
• Windows Key + F = Search for Files dialog
• Windows Key + E = Explorer
• Windows Key + D = Toggle Desktop / Windows view
• Windows Key + M = Minimize all Windows

Comments

comments