റീസൈക്കിള്‍ ബിന്‍ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പില്‍ നിന്ന് നീക്കാം.


Run ല്‍ regedit ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ നല്കുക.
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/explorer/Desktop/NameSpaceClick on the ‘Recycle Bin’ string in the right hand pane. Hit Del, click OK.

ഡെസ്‌ക്ടോപ്പ് ഐക്കണുകള്‍ ട്രാന്‍സ്‌പെരന്റ് ആക്കാം
Control panel > System>Advanced >Performance areatings button >Settings button Visual Effects tab ‘Use drop shadows for icon labels on the Desktop

Comments

comments