പി.ഡി.എഫ് ട്രിക്.


അക്രോബാറ്റ് 6.0 മുകളിലേക്കുള്ളവയില്‍ ചെയ്ത് നോക്കാം.
ctrl+ shift + b —> മുഴുവന്‍ ഡോകുമെന്റും വായിച്ച് കേള്‍ക്കാം.
ctrl + shift + v —> ഒരു പേജ് മാത്രം കേള്‍ക്കാം
ctrl + shift + c —> റെസ്യും ചെയ്യാം
ctrl + shift + e —> കേള്‍ക്കല്‍ നിര്‍ത്താം.

Comments

comments