നോട്ട്പാഡുപയോഗിച്ച് ടോക്കിംഗ് സോഫ്‌റ്റ്വെയര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം.


ഈ ചെറിയ വിദ്യയുപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്തും വായിച്ചു കേള്‍പ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം നിര്‍മ്മിക്കാം
താഴെ കാണുന്ന മാറ്റര്‍ നോട്ട്പാഡില്‍ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
Dim message, sapi
message=InputBox(‘What do you want me to say?’,’Speak to Me’)
Set sapi=CreateObject(‘sapi.spvoice’)
sapi.Speak message

ഈ ഫയല്‍ speak.vbs എന്ന പേരില്‍ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പില്‍ സേവ് ചെയ്യുക.
സേവ് ചെയ്താല്‍ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പില്‍ നിന്ന് ഇത് തുറക്കുക. ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് മാറ്റര്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒകെ. നല്കിയാല്‍ അത് വായിച്ച് കേള്‍ക്കാം.

Comments

comments