നിങ്ങളുടെ മൗസ് കേടുവന്നാല്‍ തല്ക്കാലത്തേക്ക് എങ്ങനെ കീ ബോര്‍ഡ് മൗസാക്കി മാറ്റാം.


താഴെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുക.
Press Left Alt + Left Shift + Num Lock Button + Ok

ന്യൂമറിക് കീപാഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ അക്കങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.
7 8 9
4 6
1 2 3

നോര്‍മല്‍ ക്ലിക്കിന് 5 ഉപയോഗിക്കുക.

Comments

comments