ഡെസ്‌ക് ടോപ്പ് 3D ആക്കി മാറ്റാം


നിങ്ങളുടെ ഡെസ്‌ക് ടോപ്പിനെ ത്രിഡി യാക്കി മാറ്റാം. അതിനായി സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട മിനിമ റിക്വയര്‍മെന്റ്‌സ് താഴെ …
Operating system Windows® 7/Vista/XP
Windows® DirectX 9.0c
Intel® Pentium IV 1500 MHz
256 MB റാം
DirectX capable graphic card: 64 MB NVIDIA® Geforce™ 3 അല്ലെങ്കില്‍ ഇതില്‍ കൂടിയത്
ATI® Radeon™ 8500 or better
Screen resolution 800×600 at True Color (16 million colours)
അല്ലെങ്കില്‍
Operating system Windows® 7/Vista/XP
Windows® DirectX 9.0c
AMD ATHLON™ XP 2400+ or higher (alternatively Intel® Pentium® 4)
512 MB റാം
DirectX able graphic card: 128 MB NVIDIA® Geforce™ 6 or better,
ATI® Radeon™ 9700 or better
Screen resolution 1280 x 1024 at True Color (16 million colours)

സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യു.
www.real-desktop.de/Download/Real%20Desktop%20-%20Setup.exe

Comments

comments