ചില ബ്രൗസര്‍ ട്രിക്കുകള്‍ ..


താഴെ കാണുന്ന മാറ്റര്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് ബ്രൗസറിന്റെ അഡ്രസ് ബാറില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിച്ച് നോക്കൂ.
javascript:function Shw(n) {if (self.moveBy) {for (i = 35; i > 0; i–) {for (j = n; j > 0; j–) {self.moveBy(1,i) ;self.moveBy(i,0);self.moveBy(0,-i);self.moveBy(-i,0); } } }} Shw(6)

ഗൂഗിള്‍ ഇമേജസ് എടുത്ത് ഈ മാറ്റര്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് അഡ്രസ് ബാറില്‍ പേസ്‌റ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിച്ചു നോക്കൂ….ഗൂഗിള്‍ ഇമേജസ് എടുത്ത് ഈ മാറ്റര്‍ കോപ്പി ചെയ്ത് അഡ്രസ് ബാറില്‍ പേസ്‌റ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിച്ചു നോക്കൂ….

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName(“img”); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position=’absolute’; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+”px”; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+”px”}R++}setInterval(‘A()’,5); void(0);

Comments

comments