ഗൂഗിള്‍ ട്രിക്ക്


ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ച് ബോക്‌സില്‍ താഴെ കാണുന്ന കോഡുകള്‍ അടിച്ച് I am feeling lucky ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.
Google gravity :- Google gravity effect.
elgooG :- Google mirror effect.
Who is the cutest :- You are the cutest.
Google sphere :- Spinning effect of Google.
Google loco :- Google will be moving back and froth.
Annoying google :- See the play of upper and lower case alphabets.
Google gothic :- Something for metal music lover.
Epic google :- Unlimited increment in size of the text.
Lol Limewire :- Enjoy the colourful cartoons.
2204355 :- Enjoy Chicken eating dance.
Google Heart page :- You can see the heart.
Google pacman :- Different view of Google.
Rainbow google :- Check out an awesome rainbow.
Google magic :- Enjoy the magic.
Epic box :- You can see the boxes.
Google Easter :- Find the cool doodles.
Google mentalples :- Old April fool special.
Google hacker :- You can see the hacked Google.
Google black :- Beautiful black looking screen.
Google red :- Beautiful red looking screen.
Google purple :- Beautiful purple looking screen.
Google dark :- Beautiful dark looking screen.
Google yellow :- You can see some great looking screens.

Comments

comments