ക്ലോസ് ചെയ്ത വെബ് പേജ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന്:


നമ്മള്‍ അറിയാതെ ഒരു വെബ് പേജ് അടച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ പേജ് തുറക്കുന്നതിന് CTRL + Shift + T അമര്‍ത്തിയാല്‍ മതി. വീണ്ടും ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ക്ലോസ് ചെയ്ത പേജുകള്‍ തുറക്കപ്പെടും.

Comments

comments