കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ്..


കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ മികച്ച ഒരു വെബ്‌സൈറ്റാണ് ഇത്.
വളരെ രസകരമായി ചെടി നടലും, വളര്‍ത്തലും കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ ഈ സൈറ്റ് ഉപകരിക്കും.

Comments

comments