കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ വലുതാക്കി കാണുന്നതിന്


കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ വലുതാക്കി കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നിഫയര്‍. magnifier തുറക്കുന്നതിന് Start button ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് All Programs ല്‍ നിന്ന് Accessories ഉം അവിടെ നിന്ന് Accessibility ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Magnifier കാണാം. മാഗ്നിഫയര്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡെസ്‌ക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു ഷോര്‍ട്ട് കട്ട് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അവിടെ നിന്ന് മാഗ്നിഫയര്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം. മാഗ്നിഫയര്‍ തുറന്നാല്‍ കേസ്സനനുസരിച്ച് ഡെസ്‌ക്ക് ടോപ്പില്‍ കാണുന്ന പുതിയ സ്‌ക്രീനില്‍ വാക്കുകളും ചിത്രങ്ങളും വലുപ്പത്തില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.

Comments

comments