കംപ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍ ഷട്ട്ഡൗണ്‍ ചെയ്യാന്‍


Ctrl+Alt+Del അമര്‍ത്തുക
സെലക്ട് ചെയ്യുക.
സ്റ്റാന്‍ഡ്‌ബൈ
ഹൈബര്‍നേറ്റ്
ടേണ്‍ ഓഫ്
റിസ്റ്റാര്‍ട്ട്
ലോഗ് ഓഫ്
സ്വിച്ച് യൂസര്‍

Comments

comments