ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫയല്‍ കണ്‍വെര്‍ട്ടിങ്ങ്


Zamar എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍വ്വീസുപയോഗിച്ച് ഇമേജ്, ഡോകുമെന്റ്, മ്യൂസിക്, വീഡിയോ,പിഡിഎഫ് എന്നിവ കണ്‍വെര്‍ട്ട് ചെയ്യാം.
Convert a .jpg image > png, .gif, or .bmp, etc.
Convert a YouTube video > .avi, .mov, .3gp, .flac, .m4a, .wmv, etc.
Convert a .docx > .doc, .pdf, .html, etc.
Convert a .pdf > e-book format your e-reader supports.
Convert a .rar > .zip

ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക.

http://zamzar.com/

Comments

comments