ഓട്ടോ റണ്‍ ഒപ്ഷന്‍ ഓഫ് ചെയ്യാം.


വൈറസുകളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമാണ് പെന്‍ഡ്രൈവുകള്‍. ഓട്ടോറണ്‍ വഴി തുറക്കപ്പെടുന്ന പെന്‍ഡ്രൈവുകളില്‍ നിന്ന് വൈറസ് അറ്റക്കുകള്‍ എളുപ്പം ഉണ്ടാകും. അത് തടയാന്‍ ഓട്ടോ റണ്‍ ഒപ്ഷന്‍ ഓഫ് ചെയ്യാം.
1. സ്റ്റാര്‍ട്ടില്‍ റണ്‍ എടുത്ത് അതില്‍ GPEDIT.MSC എന്നടിക്കുക.
2. computer configuration ല്‍ >> Administrative templates>>System എടുക്കുക.
3. Turn autoplay off ല്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
4. Enable ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
5. ഡിസേബിള്‍ ചെയ്യേണ്ട ഡ്രൈവുകള്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക.
6. Apply നല്കുക.

Comments

comments