ഓട്ടോപ്ലേ ഓഫ് ചെയ്യാന്‍.


ഓട്ടോപ്ലേ ഓഫ് ചെയ്യാന്‍……
Start > Run > GPEDIT.MSC
കംപ്യൂട്ടര്‍ കോണ്‍ഫിഗുറേഷനില്‍ Admindtative templates >system
ഏതാണെന്ന സെറ്റ് ചെയ്യുക.

Comments

comments