അറിയപ്പെടാത്ത വിന്‍ഡോസ് കീബോര്‍ഡ് ഷോര്‍ട്ട് കട്ടുകള്‍


അധികം അറിയപ്പെടാത്ത കുറച്ച് വിന്‍ഡോസ് ഷോര്‍ട്ട കട്ടുകള്‍ താഴെ പറയുന്നു.
Win Key + 1,2,3,4….
ടാസ്‌ക് ബാറിലെ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ഓരോന്നായി തുറക്കാന്‍.
Win Key + Alt+1,2,3,4….
ടാസ്‌ക് ബാറിലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനുമുള്ള ജംബ് ലിസ്റ്റ്.ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം.
Win Key+T
ടാസ്‌ക് ബാറിലെ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ എടുക്കാന്‍.
Win key+Home
ഏറ്റവും മുന്നിലെ വിന്‍ഡോ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്യും.
Shitf + Del
ഫയല്‍ നേരിട്ട് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍. റീ സൈക്കില്‍ ബിന്നിലേക്ക് പോകില്ല.
Ctrl+Shift+N
തുറന്ന ഡയറക്ടറിയില്‍ പുതിയൊരു ഫോള്‍ഡര്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍
Alt+Enter
ഫയല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടീസ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍
F2
ഒരു ഫയലോ ഫോള്‍ഡറോ റീനെയിം ചെയ്യാന്‍

Comments

comments